logosbeneficaireserasmusright_bg

Партньори: 

Донор: Програма Еразъм+ за образование, обучение, младеж и спорт

logo

На 1 ноември 2018 Международен съвет на самодейните средища стартира образователнен проект „PITCHING ТЕАТЪР ЗА ЗАЕТОСТ“. Проектът се изпълнява в партньорство с още 6 европейски организации и е финансиран от Европейската комисия, Програма Еразъм+ за образование, обучение, младеж и спорт.

Проектът е международно партньорство в сферата на неформалното образование на възрастни и ще се популяризира с акронима „The Pitch“. Т.нар. пичване е чуждица от английски език, където има значението: предлагане за продажба. Пичването е „бърза“ презентация на проект или идея, която в рамките на 3 минути презентаторът трябва да представи по най-добрия начин – да изтъкне силните страни, да синтезира най-доброто и продаваемото, за да предизвика интерес сред потенциален финансов партньор, работодател. Особено важни при „пичването“ са презентационните умения, уменията за публична изява, които до голяма степен се доближават до актьорските. Често, особено когато човек не е развил подобни умения, успешното представяне се превръща в трудно предизвикателство. Подобно предизвикателство срещат голяма част от хората с ограничени възможности, което ги и демотивира да са част от пазара на труда.

Това е и основната идея, която обединява партньорските организации в проекта: да обвържат пичването с различни театрални методи, за да:

  • Подкрепят хората с ограничени възможности да развият своите меки умения (които често имат решаващо значение по време на интервю за работа);
  • Се обучат взаимно и да споделят своите знания, компетенции и професиоснални умения;
  • Създадат ново културно-образователно учебно съдържание, което да обогати компетенциитена организациите, които участват в проекта, както и да развият възможности за влючване на метода пичинг театър.

Проектът е насочен към включването на хора с ограничени възможности в пазара на труда (хора с увреждания, бежанци и др.), към трансфер на знания, методи и умения между организациите, които работят с уязвими групи и към повишаване на информираността за предизвикателствата, които срещат те за влючване на трудовия пазар.

7 организации в сферата на неформалното образование (от университет до Хлебна къща ) ще организират 7 международни уъркшопа с 84 участници, сред които и хора с ограничени възможности (хора с увреждания, предтавители на мацинствени общности и др.). Участниците ще представят своите идеи и проекти на финален Pitching форум – Театър на идеите. Форумите ще бъдат излъчени по Pitch YouTube канал, както и в социалните медии на организациите. Ще бъде създаден и онлайн наръчник с информация за различните Pitching методи.