Pre-Texts и “Кон-текст” – образователна методология за работа с деца и младежи, развита в Харвард и към която прибавихме кулинарното творчество при което храната става изкуство а не просто храна когато се извади в нов контекст – оттук и името за нашата адаптирана програма “Контекст” -и става повод за неформално образование за младежи, особено в риск от отпадане от училище, както и в неформалното образование в културни центрове.