С Решение 350 от 19.09.2013 г. Община Пловдив реши да отдаде под наем за срок от 5 години общинска собственост Хлебопекарна, находяща в Архитектурно-исторически резерват “Старинен Пловдив” на ул.”Четвърти Януари” №4. От своя страна Международен съвет на самодейните средища и програмата Мрежа Хлебни Къщи ще финансират ремонт и организиране на дейности и събития в Пловдив чрез проект “Хляб за социална промяна”, който получи финансиране в рамките на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Проектът е по тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи“ и тематичен приоритет „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на целевите групи“ и е с общ размер на безвъзмездна финансова помощ 11 644.44 евро, които трябва да бъдат усвоени до края на месец октомври 2014 г. Старата хлебопекарна се намира на 50 метра от Хисар Капия в посока Арменското училище, точно срещу хостел “Старият Пловдив”, с които планираме да си сътрудничим за включване на дейностите на Хлебната къща в културно-историческия календар на града. Основен партньор в социалните дейности е Български Червен Кръст в Пловдив.

Вярваме, че създаването на културен център „Хлебна Къща“ ще създаде условия за:

  1. Възраждане на хлебните традиции от тракийската древност (хляб от лимец, възраждане употребата на древни печати за хляб, мелене на хромел и т.н.) чрез сътрудничество с археологическия и историческия музей
  2. Възраждане на занаятчийския хляб с квас (изгубен през социализма) чрез демонстрации,  кръжоци и фестивали в сътрудничество с етнографския музей
  3. Развитие на условия за културен обмен и мирно общностно съжителстване между различните етноси и култури (евреи, арменци, турци, роми и др.) в условия на толерантност и мир.
  4. Представители на различните етноси ще имат възможност да покажат своите кулинарни традиции (тематични събития и кръжоци за тестени изделия)
  5. Интегриране на хора в неравностойно положение (деца и младежи с увреждания, инвалиди, сираци и др. уязвими групи) около месенията като вид интегрираща социална терапия
  6. Засилване на културната идентичност и принадлежност на жителите на град Пловдив
  7. Убедени сме, че отварянето на Хлебна Къща в града ще даде своя принос в популяризирането на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019-та година.

Фурната в Стария град и дейностите на Мрежата Хлебни Къщи в базата на БЧК в града са части от едно цяло. Към момента в БЧК се провеждат редовни седмични терапевтични сесии с хляб водени от обучен експерт по социална и арт терапия, а всеки месец се организира по 1 общо събитие, в което хора от уязвими групи се “смесват” с останалите, замесвайки нови приятелства, радост и вкусни хлебни изделия.

Ние всички сме трохи от Общия хляб, всички сме част от Едно общество, да си пожелаем успех!