На 1-ви юли 2014 г. сдружение Международен Съвет на Самодейните Средища бе официално подкрепен от Фондация Тръст за социална алтернатива за период от 1 година за проекта „Обществен клуб Фурна „Хлебна къща“- създаване на модел и капацитет на социално предприятие“. Безвъзмездната финансова подкрепа е на стойност 63 680 лева, които ще подпомогнат обучението и наемането на работа на младежи и сираци от ромски произход, а също така ще послужат за закупуване на хлебопекарско оборудване. Екипът на програма “Мрежа хлебни къщи” на Международен Съвет на Самодейните Средища изразява своята увереност, че получената подкрепа значително ще допринесе за развитието на ромската интеграция и социалното включване в града на младежи от уязвими групи в икономически неравностойно положение като същевременно ще послужи за развитието и налагането на добра практика, която в бъдеще да се приложи и в други населени места.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.