Проектът „Хляб за социална промяна” е към своя край. Проектът се финансира в рамките на програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Тук можете да се запознаете с:

Наръчник по проект Хляб за социална промяна BG 05470

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Мрежа Хлебни Къщи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Интернет страници:

www.eeagrants.org

www.ngogrants.bg

http://eeagrants.bread.bg/

www.bread.bg

https://www.facebook.com/groups/169682039890847/?fref=ts