Донор: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009 – 2014 г.

Проект “Хляб за социална промяна” с входящ номер BG05/470 получи финансиране в рамките на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Проектът е по тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи“ и тематичен приоритет „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на целевите групи“. Средствата  ще бъдат усвоени за ремонт на Хлебна къща в Стария град на гр. Пловдив и организиране на дейности и събития. Партньори на Международният съвет на самодейните средища в гр.Пловдив са Български Червен Кръст – гр. Пловдив и сдружение Съпорт.

Повече информация за проекта